برنامه ریزی استراتژیک

تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک

منظور از برنامه ريزي استراتژيك “تعيين منظم اهداف استراتژيك ، اجرا و كسب آنهاست.“ اين نوع برنامه ها بلند مدت بوده (3تا5سال) و شامل تصميمات اساسي در مورد مسائل عمده سازمان و دستيابي به اهداف كليدي است.

مراحل اصلی برنامه ریزی استراتژیک

 • تعیین ماموریت
 • بررسی عوامل داخلی (شناسایی نقاط قوت و ضعف)
 • بررسی عوامل خارجی (شناسایی فرصت ها و تهدیدات )
 • تعیین هدف های بلند مدت
 • تدوین ،ارزیابی و انتخاب استراتژی ها
 • تعیین اهداف سالیانه و سیاست ها
 • تخصیص منابع
 • محاسبه و ارزیابی عملکرد

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

 • قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد.
 • تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس‌العمل در برابر تغییرات را فراهم می‌کند.
 • هر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می‌کند.
 • برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می‌کند.
 • به مدیران کمک می‌کند که درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند.
 • شناخت فرصتهای بازارهای آینده را آسان‌تر می‌سازد.
 • قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیتها ارائه می‌دهد.
 • به مدیران کمک می‌کند که تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند.
 • به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعیین شده تخصیص می‌دهد.
 • ترتیب‌دهی اولویتها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌آورد.
 • مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می‌دهد.
 • بعد کلان نگر این برنامه مانع از ایستایی سازمان می‌شود و آینده سازمان را تضمین می کند

عوامل رقابت از دیدگاه مایکل پورتر

 • هم چشمي بين سازمانهاي رقيب
 • توان بالقوه براي ورود رقباي جديد
 • توان بالقوه براي توسعه محصولات جايگزين
 • توان عرضه‏كنندگان مواد اوليه در چانه‏زدن
 • توان مصرف‏كنندگان در چانه‏زدن

همچنین مايكل پورتر مدل راهبردهاي رقابتي را كه توجه ويژه اي به محيط رقابتي موجود و بالقوه سازمان دارد ، ارائه كرده است. اين استراتژيها با تحليل محيط رقابتي سازمان شروع مي‏شود. از دیدگاه پورتر با توجه به مزیت رقابتی یکی از استراتژی های ذیل را انتخاب نماید:

 • استراتژی رهبری هزینه (Cost Leadership)
 • استراتژی متمایز سازی (differentiation)
 • صرف هزینه بصورت متمرکز Cost Focus
 • متمایز سازی بصورت متمرکز (Focused differentiation)

شرکت بهبود پژوهان سبز با توجه به مهم بودن موضوعات راهبردی سازمان ها یکی از زمینه های اصلی فعالیت خود را چه در موضوع آموزش و چه در بحث مشاوره به برنامه ریزی استراتژیک اختصاص داده و آمادگی کامل دارد که تجربیات خودرا در اختیار مشتریان قرار دهد.