نرم افزار برنامه ریزی تولید راهیاب

نرم افزار برنامه ریزی تولید راهیاب

یکی از فعالیت های اصلی که در واحد های صنعتی می تواند منجربه افزایش بهره وری گردد برنامه ریزی تولید می باشد. برنامه ریزی تولید زمینه ای را فراهم می سازد که تولید آینده محصولات برنامه ریزی شده و به دنبال آن کل منابع یک سازمان بکار گرفته شده و نهایت به ارتقاء بهره وری منجر گردد. برنامه ریزی تولیدیک الگو و طرح آینده تولید واحد صنعتی است که سایر اقدامات و امکانات شرکت خود را جهت رسیدن به آن هماهنگ و همسو می نمایند. تحقق موضوع برنامه ریزی تولید می تواند واحد تولیدی را کاملا هدفمند نموده و مدیریت و کارکنان را کمک و ترغیب نماید که اقدامات و منابع لازم را پیش بینی و جهت رسیدن به اهداف گام بردارند. با توجه به مطالب اشاره شده و درك اهميت موضوع شرکت بهبود پژوهان سبز در صدد تهیه نرم افزاربرنامه ریزی شده كه در وهله اول یک واحد صنعتی بتواند برنامه های تولید را در سطح سالیانه ، ماهیانه ، هفتگی و روزانه بصورت سیستماتیک تهیه ودرگام بعدی اطلاعات را ثبت و گزارشات لازم را جهت کاربرد و تصمیم گیری در اختیار مدیریت و کارشناسان قرار دهد.

ثبت اطلاعات پایه سیستم برنامه ریزی تولید

 • امکان معرفی دپارتمان ها و بخش های تولیدی و کد گذاری آنها
 • معرفی خطوط تولید در هر بخش و دپارتمان
 • معرفی محصولات تولیدی بر روی هر خط تولید و تخصیص محصولات
 • معرفی مواد اولیه مورد استفاده در محصول و هزینه های مواد اولیه
 • معرفی مشتریان استفاده کننده محصولات نهایی
 • معرفی تامین کنندگان مواد اولیه
 • تعریف کد و انواع شرح توقفات در سیستم تولید
 • معرفی هزینه های تولید و انرزی های مورد استفاده در فرایند تولید (برق ، گاز ، آب ، نیروی انسانی و سایر موارد)

برنامه ریزی تولید

 • نحوه تهیه برنامه ریزی تولید سالیانه انواع های مختلف محصول و مدیریت تولید برنامه سالیانه
 • نحوه تهیه برنامه های تولید ماهیانه محصولات و مدیریت تولید برنامه ماهیانه
 • تهیه برنامه تولید هفتگی و روزانه و مدیریت تولید برنامه هفتگی و روزانه
 • تهیه گزارشات برنامه های سالیانه ، ماهانه ، هفتگی و روزانه محصولات

مدیریت ثبت تولیدات انجام شده

 • معرفی و امکان ثبت روزانه تولیدات انجام شده و اعمال کسر های تولید و دلایل کسر تولید
 • تهیه گزارشات کاربردی از تولیدات واقعی سالیانه ، ماهیانه و هفتگی و روزانه به تفکیک محصولات
 • گزارشات آنالیز کسر تولید محصولات
 • امکان محاسبه شاخص تحقق پذیری برنامه تولید و نمودار های مربوطه

گزارشات سیستم

 • گزارش از آخرین سطح موجودی محصولات نهایی در انبار
 • گزارش از وضعیت سفارشات مشتریان محصولات و مقادیر و در صد های تامین
 • گزارش از مقادیر و سفارشات تامین مواد اولیه
 • گزارش محاسبه قیمت تمام شده محصولات
 • محاسبه شاخص تحقق پذیری برنامه تولیدات محصولات و نمودارهای کاربردی

کارکرد و ویژگی های نرم افزار

 • تهیه برنامه زمان بندی تولید در افق های زمانی روزانه ، هفتگی و ماهیانه و امکان اصلاح و مدیریت برنامه ها
 • ایجاد سابقه از میزان تولید دستگاهها و تجهیزات و ثبت روزانه محصولات و مدیریت برنامه ریزی دریافت و ارسال محصولات
 • سازماندهی فعالیت های برنامه ریزی تولید در قالب فرم های مورد نیاز عملیات اجرایی
 • ثبت و کنترل ورودی های مواد اولیه و خروجی محصولات و اطلاع از وضعیت موجودی آنها در شرکت
 • معرفی آنالیز محصول نهایی و معرفی مواد اولیه و مقدار مورد نیاز و معرفی قیمت هریک از عوامل تولید بمنظور محاسبه تقریبی قیمت تمام شده محصولات
 • معرفی و ثبت منابع انرژی از جمله برق ،گاز، آ و نیروی انسانی بمنظر محاسبه تقریبی قیمت تمام شده محصولات
 • کد گذاری ناحیه ها و مناطق کاری و کد گذاری تجهیزات و خطوط تولید
 • امکان دسترسی و مدیریت سریع داده هاو دریافت گزارشات مورد نیازسیستم برنامه ریزی تولید
 • امکان تهیه شاخص های مورد نیاز جهت شناسایی از مقدار و میزان بهره وری منابع تولید و میزان تحقق پذیری برنامه تولید
 • امکان گزارش از میزان آماده به کاری تجهیزات ، بررسی خرابی های در افق های مختلف و امکان بررسی و تحلیل و بهبود
 • تهیه و تعریف تقویم در برنامه بمنظور هرچه بیشتر نمودن هماهنگی برنامه ریزی تولید با تقویم کاردر شرکت
 • کنترل و پیگیری سفارشات مواد اولیه و بررسی وضعیت تامین در تاریخ های مشخص
 • کنترل سفارشات مشتریان محصول و اطلاع از نحوه و چگونگی تکمیل سفارشات مشتریان در تاریخ های ذیربط
 • اطلاع از آخرین سطح موجودی محصولات و مواد اولیه در انبار های شرکت