مشاوره ارتقاء بهره وری و کاهش ضایعات

مشاوره ارتقاء بهره وری و کاهش ضایعات

امروزه بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره وری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می باشد .
دراین میان یکی ازمواردی که دراکثرواحدهای تولیدی باعث هدررفتن منابع وافت شاخص های بهره وری مواد می شود، وجودضایعات درمواداولیه، محصولات نیمه نهایی ومحصولات نهایی می باشد.
ایجاد ضایعات دریک واحدصنعتی به موارد متعددی برمیگردد و در حقیقت ازجمله مسائلی است که نمی توان یک بعدی به آن نگریست ودریک واحد از واحدهای سازمان به ریشه یابی علل آن پرداخت در حقیقت پیشگیری ازایجادضایعات یک مساله چندبعدی است ونیازمندبه انجام یک کارگروهی می باشد.
هنگامی که به بررسی علل ایجادضایعات وپیشگیری ازآن پرداخته می شودلازم است فاکتورهایی مانندانبارها، خطوط تولید، نحوه حمل ونقل مواد،نیروی انسانی و وضعیت ماشین آلات موردتوجه وبررسی قرارگیردو به تجزیه وتحلیل وضع موجودپرداخته شود.به همین دلیل ضرورت دارد کاهش ضایعات دریک واحدصنعتی بصورت تیمی بررسی شود .
به همین دلیل ضروری است که پرداختن به شناسایی ضایعات ،علل ایجادآنها وتلاش دربرطرف نمودن علل ریشه ای ایجادضایعات دراولویت اقدام قرارگیرند.

انواع ضایعات

 • ضایعات مستقیم (Direct Losses) : عبارتست از ناپدید شدن مقداری از محصولات در اثر باقیمانده درمخازن ولوله ها، نشتی ،تبخیر،اضافه پرنمودن دریک بسته و یا در اثر مصرف درحین انبارداری وتوزیع.
 • ضایعات غیر مستقیم (Indirect Losses) : عبارتست از کاهش کیفیت محصولات که به موجب آن مصرف کننده از خرید آن امتناع کرده و یا قیمت کمتری برای آن پرداخت میکند.
 • ضایعات پنهان : عبارتست از ضایعات ناشی از روشهای آماری ومحاسباتی
 • ضایعات کمّی (Quantitative Losses) : عبارتست از کاهش وزن و یا حجم محصولات ، که قابل اندازه گیری است.
 • ضایعات کیفی (Qualitative Losses) : عبارتست از کاهش کیفیت محصولات که روش ارزش گذاری میزان آن متفاوت از ضایعات کمّی است.
 • خسارت (Damage) : عبارتست از تغییر شکل ظاهری و فیزیکی مواد غذایی، مثل خرد و شکسته شدن محصول . ضایعات موجب میشود مواد غذایی برای انسان غیر قابل استفاده شود در حالیکه خسارت باعث محدود شدن استفاده و کاربری مواد غذایی میشود. با توجه به آنچه گفته شد،ضایعات ازمنابع مختلفی ایجاد می شود که لازم است قبل ازهرچیز منابع آن شناسایی شود.

منابع ایجاد ضایعات

 • ضايعات مربوط به توليد مازاد بر ظرفيت
 • ضايعات مربوط به فرآيند
 • ضايعات مربوط به موجودي
 • ضايعات مربوط به حمل و نقل
 • ضايعات مربوط به توليد محصولات معيوب
 • ضايعات مربوط به تأخيرهاي زماني
 • ضايعات مربوط به حركت و كار سيستم‌هاي توليدي
 • درصورتیکه منابع ایجاد ضایعات ونوع ضایعات شناسایی شود لازم است علل آنرا شناسایی کنیم تا بدنبال راهکارهای اجرایی باشیم.

شرکت بهبود پژوهان سبز با توجه به اینکه پروژه های متعددی در خصوص ارتقاء بهره وری و از طریق کاهش ضایعات داشت از آمادگی وتجربه لازم برخوردار است که خدمات مشاوره را به بهترین شکل انجام دهد.