مشاوره توسعه نمودار سازمانی و شرح وظایف و عملکرد

مشاوره توسعه نمودار سازمانی و شرح وظایف و عملکرد

به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی و افزایش راندمان عملیات لازم است ساختار وظایف و مسئولیت های کارکنان شرکت مشخص شده و اجراء فعالیت ها بر اساس ضوابط و اختیارات انجام گیرد.
نمودار سازمانی چارچوب مشخصی از وضایف و مسئولیت ها را تعیین نموده و زمینه های لازم جهت اجراء برنامه ریزی و کنترل عملیات را فراهم می نماید.
نمودار و پست های سازمانی کلیه فعالیت های اساسی که باید در شرکت انجام گیرد به عنوان سیستماتیک و پیش بینی شده تحت پوشش قرار می دهد. با نگاه کلی به نمودار سازمانی ضمن شناخت حوزه های عملیات و سطوح سلسله می توانیم مراتب مسیر و نحوه ارتباطات سازمان شناخت پیدانمائیم.
از نکات مهم در طرح ریزی نمودار سازمانی موضوع تناسب با نیاز واحد و جامع بودن آن می باشد.نمودار سازمانی مناسب خواهد بود که اولاً بتواند کلیه نیازها و مسئولیت و پست های مورد نیاز را در خود گنجانده و به منظور کاهش هزینه ها از مسئولیت های زائد اجتناب نماید.
از نکات مهم در طرح ریزی نمودار سازمانی موضوع تناسب با نیاز واحد و جامع بودن آن می باشد.نمودار سازمانی مناسب خواهد بود که اولاً بتواند کلیه نیازها و مسئولیت و پست های مورد نیاز را در خود گنجانده و به منظور کاهش هزینه ها از مسئولیت های زائد اجتناب نماید.
در واحد های صنعتی موضوع بودن ونیاز به نمودار سازمانی امری غیر قابل اجتناب بوده و لذا تمرکز اصلی بر اصلاح و توسعه ساختار سازمانی می باشد.

به طور خلاصه توسعه و اصلاح ساختار سازمانی و ضرورت انجام پروژه به شرح زیر می باشد :

  • افزایش بهره وری و کاهش هزینه های شرکت از طریق بهبود و اصلاح ساختار سازمانی
  • توسعه کیفی و پست های سازمانی در جهت تامین نیازهای اصلی شرکت
  • حذف پست و مسئولیت های ناکارآمد و پدید آوری مسئولیت های ارزش افزا
  • تعیین دقیق شرح وظایف افراد و مستندسازی آن به منظور شناخت کامل کارکنان نسبت به وظایف و نقش خود در سازمان
  • تعیین مسیر مطلوب عملیات و فعالیت های سازمان به نحوی که در گردش و اجراء به سهولت ایجاد گردد و سرعت و دقت افزایش یابد.
  • نمودار سازمانی و شرح وظایف زمینه ای را ایجاد می نماید که کلیه فعالیت ها و عملیات مورد نیاز سازمان انجام شده و بدینوسیله امکان دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان امکان پذیر گردد.
  • نمودار سازمانی و شرح وظایف امکان کنترل و فرماندهی سیستم را فراهم نموده و زمینه های لازم را جهت طرح ریزی ارتباطات سازمات و گزارشات را محقق می سازد.
  • با طرح ریزی نمودار سازمانی ساختار یافته و در نتیجه مشخص شدن شرح وظایف امکان ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان فراهم شده و متعاقب آن اقدامات و تلاش های لازم جهت بهبود و ارتقاء بهره وری کارکنان صورت می گیرد.