عارضه یابی و مدل های تعالی سازمانی

مشاوره عارضه یابی سازمانی و مدل های تعالی سازمانی (EFQM)

عارضه یابی عبارت است از روش سيستماتيك و علمي جهت شناسايي، طبقه بندي و ريشه يابي عارض ها و اثرات سوء آنها در كاركرد سازمان از طريق تعامل نگاه از بيرون با نگاه از درون و تهيه و تدوين برنامه هاي كاري براي رفع آنها در سازمان.

مشاوره عارضه یابی سازمانی

سازما‌ن ‌ها با انجام فرآیند عارضه یابی به مشکلات و ايراد هاي موجود پی برده و سپس با تعریف پروژه های بهبود قدم اول را برای آماده سازی خود در مسیر رشد و تعالی بر می‌دارند. عارضه یابی به عنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان هایی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند بکارگرفته می شود ، در راستای عارضه یابی مدل های تعالی سازمانی نیز به شما در تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان کمک نموده و می توانید برنامه ریزی حرکت در مسیر سرآمدی را انجام دهید. شرکت بهبود پژوهان سبز تابحال موفق به اجرای چندین پروژه عارضه یابی و تعالی در واحد های صنعتی گردیده و در این زمینه آمادگی همکاری با مراکزی که در صدد بهبود و سرآمدی خود هستند می باشد.

مزایای عارضه یابی در سازمان:

 • افزایش بهره وری و سود آوری شرکت
 • ارتقاء کیفیت
 • افزایش سرعت انجام کار
 • بهبود قابلیت انعطاف و سرعت کار
 • کمک به خلاقیت و نوآوری در سازمان

نتایج عارضه یابی در شرکت ها اغلب به موارد زیر می انجامد:

 • بهبود و اصلاح نمودار سازمانی
 • ارتقاء و بهبود انگیزش کارکنان
 • حل مشکلات و اقدامات استراتژیک بازار یابی
 • برنامه ریزی عملیات تولید ، شرایط نگهداری تجهیزات و کاهش خرابی ها
 • حل مشکلات و اقدامات رضایت مشتریان
 • اقدامات کیفیت
 • بهبود در انبار محصول و مواد اولیه
 • اقدامات مربوط به تامین مواد اولیه
 • استقرار سیستم ها

با توجه به چارچوب فوق بطور کلی مراحل انجام عارضه یابی بشرح ذیل است :

 • طرح موضوع و بیان مسئله یا مسائل سازمان
 • کسب موافقت مدیریت ارشد شرکت برای اجرای پروژه عارضه یابی
 • انتخاب مشاورین با تجربه که فعالیتهای قبلی آنها در صنعت مربوطه باشد.
 • تشکیل تیم عارضه یابی بمنظورایجاد تفاهم و کسب حمایت و همکاری مدیران
 • انجام آموزشهای اولیه ، توجیه و ایجاد اعتقاد در مدیران و سایر اعضاء
 • تهیه برنامه و انجام عارضه یابی
 • ارائه راهکار بهبود
 • تدوین و ارائه گزارش

مشاوره تعالی سازمانی

مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف بکار گرفته می شوند. با بکارگیری این مدل ها ، ضمن اینکه یک سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد ،می تواند عملکرد خود را باسایر سازمان ها به ویژه با بهترین آنها نیز مقایسه کند.
مدل های سرآمدی (تعالی) کسب وکار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ،چه اهداف ومفاهیمی را دنبال می کند ومعیار های که بر رفتارهای آن حاکم هستند چیست اند؟. امروزه اکثر کشور های دنیا ،با تکیه بر این مدل ها ،جوایزی را در سطح ملی ومنطقه ای ایجاد کرده اندکه محرک سازمان ها وکسب وکارها در تعالی ،رشد وثروت آفرینی است.جایزه دمینگ در ژاپن ،جایزه بالدریج در ایالات متحده آمریکا وجایزه اروپائی کیفیت که توسط بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت ایجاد شده وبه مدل EFQM معروف است ،در سه قطب اقتصادی بزرگ سده اخیر ،یعنی ژاپن ،آمریکا و اروپا،اصلی ترین نمونه از این جوایز هستند.
در بین این مدل ها ،مدل EFQM عمومیت واستقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .از سویی تعدد کشور های اروپائی که این مدل را پذیرفته اند وسازمان هایی که در شرایط مختلف اقتصادی واجتماعی در این کشورها ، با بهره گیری از این مدل ها به موفقیت دست یافته اند ،موجب می گردد که جذابیت این مدل برای الگو برداری توسط شرکت ها و سازمان های ایرانی بیشتر شود.
درحال حاضر در بسیاری از سازمان ها وشرکت های ایرانی هم از جهت بهبود عملکرد سازمانی ،وهم از چهت لزوم ارزیابی وسنجش عملکرد از الگوی EFQM پیروی می نمایند.
خدمات مشاوره تعالی سازمانی شامل :

 • مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی
 • مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
 • ارزیابی مستقل تعالی بر مبنای مدل تعالی سازمانی
 • مشاوره مدل تعالی EFQM

مکانیزم کارکرد EFQM

در این مدل برای اینکه سازمان بتواند به اهداف اصلی وبنیادین خود برسد 9 معیارتعریف شده و به اندازگیری آن می پردازد. درواقع سازمان در ابتدا با اندازه گیری این معیارها موقعیت وجایگاه خود راتعیین نموده وسپس به توسعه وسرآمدی خود می پردازد.این معیارهای نه گانه شامل موارد زیر می باشد:

 1. رهبری : در اینجا مشخص می گردد که رهبران سازمان چگونه امکان توسعه ودستیابی به ماموریت وچشم انداز را فراهم می سازند وچگونه ارزش ها برای موفقیت دراز مدت سازمان تدوین ومحقق می گردند ورهبران سازمان چگونه در توسعه واجرای سیستم مدیریت سازمان مشارکت می نمایند.
 2. خط ومشی واستراتژی : در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان ،ماموریت وچشم انداز خود را از طریق یک استراتژی شفاف با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان سازمان محقق می سازدوچگونه این استراتژی از طریق خط مشی ها،برنامه ها ،اهداف ،مقاصد وفرایند ها مورد پشتیبانی قرار می گیرد.
 3. منابع انسانی : در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان،دانش وتوانایی های منابع انسانی خود را بطور انفرادی ،تیمی ودر سطح سازمان مدیریت کرده ،توسعه داده ومورد بهره برداری قرار می دهد.وآنها را به گونه ای برنامه ریزی می نماید که خط مشی واستراتژی سازمان واجرای موثر فرایند ها مورد پشتیبانی قرار گیرند.
 4. شراکت ومنابع : در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان،شرکاء خارجی ومنابع داخلی خود را مدیریت می نماید تا از خط ومشی واستراتژی سازمان واجرای موثر فرایند های سازمان حمایت گردد.
 5. فرایندها :در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان فرایند ها را طراحی ومدیریت نموده وبهبود می دهدتا از خط مشی واستراتژی سازمان حمایت گردد وضمن جلب رضایت کامل برای مشتریان ودیگر ذینفعان به طور روز افزون برای آنها ایجاد ارزش نماید.
 6. نتایج مشتریان : در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی بدست می آورد.
 7. نتایج منابع انسانی : در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با منابع انسانی خود چه نتایجی بدست می آورد.
 8. نتایج جامعه: در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با جامعه محلی ،ملی وبین المللی چه نتایجی بدست می آورد.
 9. نتایج کلیدی عملکرد : در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با عملکردبرنامه ریزی شده خود چه نتایجی بدست می آورد.

خود ارزیابی در مدل تعالی سازمانی

تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سطح یك سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌ای که بـا کسب رضـایتمندی کلیه ذینفعان و ایجـاد تعـادل بین آنها احتمال موفقیت سـازمان را در بلند‌‌‌مدت افزایش‌ دهد.در سازمان ها وشرکت های که الگوی EFQM را بعنوان یک رویکرد انتخاب می نمایند ابتدائا" لازم است فرایند خود ارزیابی را به انجام رسانند. اجرای خودارزیابی بر اساس مدل فوق در سازمان نتایج زیر را درپی خواهد داشت:

 • شناسایی و بررسی فعالیت‌های سازمان و چگونگی اجرای آنها به منظور استخراج و تعیین نقاط قوت، زمینه‌هایی كه نیاز به بهبود داشته و اقدامات و برنامه‌های بهبود سازمان
 • مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
 • ایجاد یادگیری سازمانی از طریق بررسی نتایج عملكرد سازمان و شناسایی و اجرای پروژه‌های بهبود
 • تأمین و ارائه اطلاعات لازم برای شناسایی و تعیین اهداف و برنامه‌های بهبود و ارتقای سازمان و شناسایی اولویت‌ها
 • ایجاد انگیزه در مدیران و كاركنان برای حركت به سمت بهسازی و تعالی عملكرد
 • افزایش اطمینان از تداوم بهبود سازمانی با توجه به فرایند خودارزیابی و اجرای دوره‌ای آن
 • ایجاد امكان تبادل تجربیات درون سازمانی با بكار‌‌گیری ابزار بهینه‌كاوی (Internal Benchmarking).
 • تدوين و توسعه طرح كسب و كار و استراتژي شما را بهبود مي دهد.
 • ارائه يك زبان مشترك و چارچوب مفهومی براي بهبود و مديريت سازمان
 • آموزش كاركنان نسبت به مفاهيم بنيادين سرآمدي (و اينكه چطور مسئوليتهايشان را بازگو كنند )
 • درگیری تمامي كاركنان در سطوح مختلف در فرايند بهبود
 • یکپارچه نمودن تمامی بهبودهاي گوناگون با برنامه های عادی سازمان
 • فراهم نمودن فرصتها براي تشخيص سطح دستاوردها